Cele

CELE STOWARZYSZENIA „SERENCZA”

Celem Stowarzyszenia SERENCZA jest propagowanie i promocja walorów Beskidów w szczególności w odniesieniu do kultury i twórczości Łemkowskiej poprzez następujące działania:
  • organizowanie i finansowanie, koncertów, przeglądów, festiwali z udziałem zespołu Serencza
  • wydawanie płyt kompaktowych i kaset magnetofonowych
  • zabezpieczenie warunków lokalowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zespołu Serencza
Działalność mającej na celu podnoszenie poziomu artystycznego zespołu SERENCZA w formie:
  • organizowania i finansowania, warsztatów muzycznych, prób,
  • zakupu i konserwacji instrumentów, strojów i sprzętu nagłośnieniowego,
  • finansowania honorarium instruktorów i muzyków,
  • działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie twórczości muzycznej Zespołu
  • współpracę z instytucjami państwowymi w sferze kultury oraz współpracę krajową i zagraniczną z organizatorami festiwali, przeglądów zespołów mniejszości etnicznych, a także z wydawnictwami muzycznymi i wytwórcami fonograficznymi oraz współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia

Pin It on Pinterest

Skip to content